Yaytext In đậm và In nghiêng văn bản – 𝗶𝗻 đ𝗮̣̂𝗺 𝒗𝒂̀ 𝑖𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛𝑔

Công cụ này giúp tạo ra các văn bản in nghiêng hoặc in đậm nhờ sử dụng ký tự unicode (đ𝐚̂𝐲, đ𝗮̂𝘆, đ𝑎̂𝑦, đ𝘢̂𝘺… vân vân). Văn bản do công cụ này tạo ra có thể tương tự với văn bản được tạo ra nhờ thẻ HTML hoặc hoặc thuộc tính CSS font-weight: bold or font-style: italic, nhưng trên thực tế không phải.

Bạn có thể sao chép và dán văn bản vào email hoặc dùng khi muốn cập nhật trạng thái trên trang Facebook và Twitter, bình luận trên YouTube, vân vân. Phông chữ in đậm và in nghiêng thường được sử dụng để nhấn mạnh một quan điểm. Chữ in đậm cũng có thể được sử dụng để sắp xếp cấu trúc các đoạn văn lớn, ví dụ để đánh dấu chủ đề, đầu bài hoặc tiêu đề.

Công cụ tạo chữ In Đậm/ In Nghiêng trên Facebook, TikTok, Twitter…

Nhập văn bản của bạn

Đậm (có chân)

Đậm (không có chân)

Nghiêng (có chân)

Nghiêng (không có chân)

Đậm / nghiêng (có chân)

Đậm / nghiêng (không có chân)